Zapraszam Państwa do skorzystania z moich usług w zakresie prowadzenia mediacji.

Mediacja to nowoczesne i skuteczne postępowanie, w którym strony dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest ustalenie jakie są interesy i potrzeby stron oraz trwała likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony.

Mediacja może się odbyć na podstawie umowy stron sporu z mediatorem (mediacja umowna), albo na skutek postanowienia sądu, kierującego sprawę do mediacji (mediacja sądowa). Istotne jest, że ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem, a po jej zatwierdzeniu przez sąd podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Polecam skorzystanie z opisywanej metody rozwiązywania sporów. Jest to bowiem "ludzki proces", mniej przykry dla stron niż rozprawa przed sądem. Ponadto mediacja jest tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza, a jej rezultat jest pewny, w przeciwieństwie do orzeczenia sądu.